Disable Preloader

Prostorni planovi

Pretraživanje

Napomena: Svi dokumenti su u PDF formatu. Za pregled je potrebno instalirati Acrobat Reader


Prostorni planovi Općine Selca
I. Izmjene i dopune UPU-a Konopice
Prostorni plan uređenja Općine Selca – ispravka greške

Uvjeti korištenja - planovi ispravci

Građevinska područja Selca - ispravci-list 1

Građevinska područja Selca - ispravci-list 6

Elaborat - ispravak greške

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice

 

IV. Izmjene i dopune PPU-a i I. Izmjene i dopune UPU-a Konopice

 1. ID PPUO; Odluka o započinjanju IV. Izmj. i dop. PPU
 2. ID UPU Konopice, Odluka o započinjanju postupka
 3. Odluka o izradi ID PPUO
 4. Odluka o izradi I+D UPU Konopice
 5. Obavijest o izradi I. izmj. i dop. UPU Konopice
 6. Obavijest o izradi IV. Izmj. i dop. PPUO Selca

 

I Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Selca - Pročišćeni tekst

II Kartografski prikazi PPUO-a Selca

(primjenjuju se nakon stupanja na snagu III. Izmjena i dopuna PPUO-a):

1. Korištenje i namjena površina, Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


2.1 Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


2.2 Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav Vodoopskra odvodnja 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


3.1
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


4.1 Građevinsko područje (naselja i izdvojene zone), 1: 5.000

- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (podjela područja na listove i listovi 1, 2, 4, 8, 9, 10)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


4.1 Građevinsko područje (naselja i izdvojene zone), 1: 5.000

- kartografski prikaz (listovi 3, 5, 6 i 7) iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (listovi 3, 5, 6 i 7)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


4.2 Građevinsko područje (golfsko igralište sa smještajem)
1: 5.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (list 11)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


UPU Konopice

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 07/2013.) i članka 32 Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 03/2013), Općinsko vijeće Općine Selca, na 12. izvanrednoj sjednici, od 26.studenog 2015. godine, donosi ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja KonopicePopis ulica i kućnih brojeva

Ovdje možete pregledati popise ulica u Općini Selca.

 1. SUMARTIN (5,2 MB) | Odluka (145 KB)
 2. SELCA (11 MB)
 3. POVLJA (14,4 MB) | Odluka (146KB)
 4. NADSELA (3,8 MB)
 5. NAGORINAC I NAKAL (6,8 MB)
 6. OSRIDKE I PODSMRČEVIK (6,7 MB)
 7. ZAGVOZD (3,9 MB)
 8. RASOTICA (2,9 MB)
 9. NOVO SELO (4,49 MB) | Odluka (146KB)
 10. VOŠĆICA (6 MB)

Ostali dokumenti

Konzervatorski elaborat o kulturnim dobrima na području obuhvata PPU-a Općine Selca

Popis nerazvrstanih cesta

Zaključak o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta u Općini Selca


Kontakti:

OPĆINA SELCA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević
Tel. (021)622-663 Fax. (021)778-187
E-mail: nacelnik@selca.hr
www.selca.hr

scroll to top