Disable Preloader

O općini

← Natrag

Općina je dužna provoditi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju vlastitih odluka, propisa i sl. Na ovoj stranici ćete imati uvid u dokumente vezane za ovu tematiku.


Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.


Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.


Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Selca uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Selca. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.


Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu info@selca.hr


Dokumenti

 1. Odluka o imenovanju
 2. Kodeks savjetovanja
 3. Smjernice

Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Prijedlozi se nalaze u lijevom stupcu (PDF), a Obrasci u desnom (Word dokument za ispunjavanje).


Prijedlozi (PDF)

 1. Nacrt Proračuna za 2017. godinu

Obrasci (DOC)

 1. Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju - Proračun
 2. Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju - Mjesni odbori
 3. Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju - stipendije


Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 1. Odluka o izboru za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selca
 2. Odluka o stipendiranju
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih
 4. Prijedlog Odluke o životinjama
 5. Prijedlog Povelje o suradnji s udrugama civilnog društva
scroll to top