Disable Preloader

Registar kulturnih dobara

Pretraživanje

Novo Selo, Arheološko nalazište villa rustica na Bunjama
Oznaka dobra: Z-4929

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: arheološka baština

Opis dobra
Ispod prethistorijskog naselja na brdu Gračišće, a na rubu plodnog polja Bunje smjstila se villa rustica. Sačuvani su ostaci zidova i manjih prostorija s polukružnim završetkom koje su pokrivne bijelim mozaikom. Pronađene su cisterne presvođene bačvastim svodom i dijelovi razvijenog gospodarstva. Uz grobove i grobnice na svod nađena su i dva sarkofaga s kristogramom na akroteriju.


Povlja, Crkva sv. Ivana Krstitelja i kaštel
Oznaka dobra: Z-5514

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

Opis dobra
Trobrodna župna crkva sv. Ivana Krstitelja podignuta je na predjelu Lokve nad uvalom Povlja. Sagrađena je uz monumentalni sklop ranokršćanske bazilike s transeptom i upisanom apsidom. Ranokršćanska krstionica, sačuvana do krova sa krsnim zdencem, postala je svetište kasnije crkve posvećene sv. Ivanu Krstitelju. U 12. st. ugrađen je nadvratnik s ćirilskim natpisom, poznat kao Povaljski prag, kojeg je izradio majstor Radonja (danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu). Za postojanja benediktinske opatije nad svetištem ranokršćanske crkve podignut je kaštel s kruništem. Današnja crkva ima zvonik iz 1882., a južni i sjeverni brod pridodani su 1924. god.


Povlja, Inventar crkve i župske kuće
Oznaka dobra: Z-1519

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: pokretno kulturno dobro - zbirka
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Opis dobra
Inventar pokretnih predmeta i umjetnina župske crkve sv. Ivana Krstitelja i župske kuće u Povljima pripada razdoblju od 15. do 20. st., a sadržan je u priloženom popisu od rednog broja 1. do 208. Među umjetninama župske crkve izdvajaju se oltari: naročito renesansni oltari Gospe od Ružarija i Presvetog Srca Isusova – djela T. Bokanića.


Povlja, Orgulje u crkvi sv. Ivana Krstitelja
Oznaka dobra: Z-1817

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: pokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: glazbeni instrument

Opis dobra
Povijesne orgulje, rad radionice Jakov i sinovi Bazzani (Venecija) iz godine 1838. Godine 1997. obnovila ih je radionica Heferer iz Zagreba. Manual opsega C-f3 ima 13 registara (dva razdijeljena), pedal o. C-gis0 je ovješen. Od godine 2006. su u uporabi.


Povlja, Seoska kuća
Oznaka dobra: RST-0459-1970.

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Opis dobra
Seoska kuća Ivanice Beović u Povljima na otoku Braču građena je na kosom terenu. Jedan dio zgrade je prizemnica s dvije prostorije, a pod drugim dijelom s jednom prostorijom, je konoba čija dva zida čini živa stijena. Zidovi su od priklesanog kamena vezanog vapnenim mortom, osim zabatnog zida koji je građen u suhozidu. Krov je na dvije vode pokriven kamenim pločama. Nadvratnik ulaznih vrata u konobu je drveni, s rasteretnim lukom. Na gornjoj razini su ulazna vrata s kamenim dovratnicima, a iz kuhinje se na sjevernom pročelju izlazi u vrt. Na zapadnom pročelju je jedan kvadratni prozor s kamenim okvirima.


Povlja, Sklop antičke arhitekture na Žalu
Oznaka dobra: Z-5847

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: arheološka baština

Opis dobra
Na mjestu sklopa kuća u Povljima na žalu bila je rimska villa rustica od koje je na istoku sačuvan ogradni zid i zapadno manja zgrada s karakterističnim načinom zidanja i sljubnicama iz rimskog vremena. Sačuvano je obrađeno kamenje i ulomci rimskih opeka i tegula.


Selca, Crkva Gospe od Karmela
Oznaka dobra: Z-5876

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Opis dobra
Crkva Gospe od Karmela ili stara župna crkva Selaca vrijedan je primjer sakralne arhitekture druge pol. XIX. stoljeća s jednostavnim neobaroknim odlikama. U unutrašnjosti se ističu drveni oltari izražajna kolorita. Crkva Gospe od Karmela prva je župna crkva Selaca podignuta u XVIII. stoljeću na jugozapadu mjesnoga trga na mjestu starije crkve koja se spominje 1633. kao „Gospa na Selcih“. Crkva je dovršena 1871. g., kada je sagrađen zvonik na preslicu s tri otvora. Trobrodna građevina s polukružnom apsidom i sakristijom na sjeveru građena je većim klesancima u pravilnim redovima. Bazilikalno pročelje ima tri portala s ugaonim štapom i profiliranim vijencima. Nad središnjim je portalom rozeta, a nad bočnim ploča s otvorom u obliku četverolista. Kamena arkatura u unutrašnjosti na klesanim je kamenim pilonima zaobljenih uglova s profiliranim kapitelima, a na isti je način izrađen i trijumfalni luk. Zrcalni ravni strop odijeljen je kamenim vijencem od zidova broda i sa strane je zasječen jedrima s polukružnim prozorima. Bočni brodovi presvođeni su križnim svodovima, a traveji odijeljeni kamenim pojasnim lukovima.


Selca, Crkva Krista Kralja
Oznaka dobra: RST-1527

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Opis dobra
Župna crkva Krista Kralja sagrađena je na mjesnom trgu prema projektu austrijskog inženjera Adolfa Schlaufa (1919.), a uz sudjelovanje lokalnih graditelja i klesara. Monumentalna trobrodna građevina sa zvonikom na pročelju građena je u oblicima neoromanike s kapitelima po uzoru na ranokršćanske. U crkvi je brončani kip Krista Kralja, rad Ivana Meštrovića iz 1956. god.


Selca, Crkva sv. Nedjelje
Oznaka dobra: Z-4783

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Opis dobra
Na zapadnoj strani brda Gradac pod prapovijesnom gradinom je predromanička crkva sv. Nedjelje koja se spominje se u Povaljskoj listini. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom zidana je priklesanim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom s kamenom pločom. Vrh pročelja je kameni zvonik na preslicu. Crkva je presvođena bačvastim svodom bez pojasnica i raščlanjena slijepim arkadama. Na oltaru je slika na škriljcu Bogorodice s Djetetom i svecima iz 18. st. Unutar ograđenog prostora oko crkve je srednjovjekovno groblje s monolitnim nadgrobnim pločama.


Selca, Crkva sv. Tome
Oznaka dobra: Z-5883

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Opis dobra
Crkva sv. Tome iznad zaselka Nasela smještena je zapadno od Selaca prema Gornjem Humcu. Jednobrodna predromanička crkva s četvrtastom apsidom ubraja se u najmanje sakralne građevine na Braču. Građena je priklesanim kamenom i pokrivena kamenom pločom. U unutrašnjosti je presvođena bačvastim svodom, a bočni zidovi su raščlanjeni slijepim arkadama. Na pročelju je prerađen ulaz te postavljen recentan kameni okvir, a na vrhu učelka je kamena preslica za zvono.


Selca, Kuća Štambuk-"Palac"
Oznaka dobra: P-4445

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Opis dobra
Monumentalnu građevinu neoklasicističkog sloga podiže usred mjesta, sredinom 19.st. imućna selačka obitelj Štambuk. Gradnju je započeo klesar Juraj Štambuk s braćom a „Palac“ je, prema godini uklesanoj na mansardi južnog pročelja, dovršen 1869. Dvokatnica s visokim potkrovljem završavala je četverostrešnim krovištem s mansardom i terasom, koje se, iako porušeno, može rekonstruirati prema starim fotografijama. „Palac“ se ističe vrsnom gradnjom od kvalitetnih, usko sljubljenih klesanaca te iznimno vrijednom arhitektonskom plastikom čiji je autor selački kipar samouk Ivan Štambuk. Svjedoči o najistaknutijem razdoblju kulturne povijesti Selaca na Braču.

Kamena dvokatnica podignuta 1869. sučelice crkvi Krista Kralja u Selcima. Reprezentativnu građevinu podigla je obitelj, ugledni trgovci i kamenoklesari te vlasnici lokalnih kamenoloma. Neoklasicistička zgrada građena je kamenim blokovima s finim sljubnicama i ukrašena bogatom arhitektonskom plastikom te balkonima na prvom i drugom katu. Na zapadnoj strani je središnji luminar s uklesanom godinom gradnje. Vrsni je primjer bračkog kamenoklesarskog umijeća, ali je teško oštećena prilikom talijanskog paleža Selaca 1943. i nikad nije obnovljena.


Selca, Ruševine kule Vusio
Oznaka dobra: Z-5162

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Opis dobra
U polju južno od Selaca je dvokatna kula plemićke obitelji Vusio (Vužić). Kvadratnog tlocrta građena je kamenim kvaderima u slojevima, a zbog obrambenih razloga nema otvora u prizemlju. Na zapadnom pročelju je ulaz na prvom katu i nad njim prozor sa konzolama. Otvori na drugom katu su na južnoj i istočnoj strani, dok je sjeverna bez otvora i uz nju su prizidane dvije kamene prizemnice. Osamljenu kulu za obranu polja podigla je u 17. st. bolska obitelj Vusio od koje su potekli ugledni soprakomiti bračke galije.


Selca, Sklop kuća "Didolića dvori"
Oznaka dobra: Z-5584

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Opis dobra
Sklop kuća “Didolića dvori” smješten je u središtu mjesta sjeveroistočno od crkve Krista kralja. Sklop je podigla istaknuta selačka obitelj Didolić u drugoj pol. 19. st. i bio je središte kulturnog i političkog života u doba Narodnog preporoda u Dalmaciji. Pred glavnom zgradom proteže s prostrani vrt sa zgradama gospodarske namjene. Monumentalna kamena dvokatnica L oblika zidana je pravilnim kvaderima, a na terasi je sačuvana kruna bunara sa grbom Trojedne kraljevine. Kuća je stradala 1943. u paljenju Selaca.


Sumartin, Crkva sv. Nikole
Oznaka dobra: Z-4782

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Predromanička crkva sv. Nikole smještena je na brdu između Selaca i Sumartina. Jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom, rasčlanjena slijepim lukovima i presvođena bačvastim svodom. Na užim srednjim travejem podignuta je kupola.


Sumartin, Franjevački samostan i crkva sv. Martina
Oznaka dobra: Z-5000

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Opis dobra
Franjevački samostan u Sumartinu nastao je na mjestu hospicija za franjevce iz Imotskog i Makarske. Oni su predvodili zbijeg stanovništva iz kopnenog dijela Dalmacije za kandijskog rata. Današnja izdužena samostanska jednokatnica započeta je za uprave i prema nacrtu fra Andrije Kačića Miošića pol. XVIII. stoljeća. Samostan nema klaustra već prostrani gornji i donji vrt. Stara barokna crkva sv. Martina zamijenjena je novom neoromaničkom građevinom sa transeptom i zvonikom 1913. godine prema nacrtu Ć. M. Ivekovića.

www.min-kulture.hr (kulturna baština)

scroll to top