Disable Preloader

O općini

← Natrag

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCAArhiva sjednica Općinskog vijeća →

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Jure Trutanić

  1. JURE TRUTANIĆ
  2. STJEPKO TOMAŠ
  3. KARMEN JAKŠIĆ

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Ivan Marijančević

  1. MARČELO ŠTAMBUK
  2. ŽELJAN VRSALOVIĆ

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  1. VEDRAN MOŠIĆ
  2. RADOVAN PURATIĆ

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Tonči Zlatar

  1. TONČI ZLATAR

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA: Nositelj Pavle Ordić

  1. PAVLE ORDIĆ

 

************************************************
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk (NEZ)

PRVI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Radovan Puratić (HDZ)

DRUGI POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tonči Zlatar (NEZ)


PRISUSTVOVANJE NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA

Prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća
Statut Općine Selca
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Selca
Kodeks ponašanja članova predstavničkog tijela Općine Selca


scroll to top