Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja Općine Selca usvojen je 2007-e godine („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 04/07.), nakon čega su usvojene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Selca 2011., 2015 i 2017.-e godine, („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 02/11., 05/15. i 1/17). Nakon usvajanja Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca na 18. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 18. siječnja 2017., (Odluka o donošenju objavljena u Službenom glasniku broj 01/17), temeljem zaključka Općinskog vijeća Općine Selca, u svezi s člankom 113. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), utvrđen je Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje PPUO-a Selca i objavljen u „Službenom glasniku Općine Selca“, broj 2/17. Pročišćeni tekst sadrži popis svih kartografskih prikaza Prostornog plana uređenja Općine Selca koji se primjenjuju nakon stupanja na snagu Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUO-a Selca.

Napomena: Svi dokumenti su u PDF formatu. Za pregled je potrebno instalirati Acrobat Reader

IV. Izmjene i dopune PPU-a Općine Selca

TEKST ODREDBE

IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Selca Prijedlog plana – nije usvojeno!

 1. Opći dio (naslovna)
 2. Obrazloženje – sažetak za javnost
GRAFIKE (KARTE)
 1. Namjena površina i promet
 2. Namjena površina i promet (ispravak)
 3. Elektroenergetika i telekomunikacije
 4. Odvodnja i vode
 5. Uvjeti korištenja (posebna ograničenja)
 6. Uvjeti korištenja
 7. Građevinska područja (4.1)
 8. Građevinska područja (4.2)

I. Izmjene i dopune UPU-a Konopice

TEKST ODREDBE

ID UPU Konopice nacrt prijedloga

 1. Opći dio
 2. Odredbe za provođenje
 3. Obrazloženje - sažetak
 4. Odluka - Strateška procjena
GRAFIKE (KARTE)
 1. Korištenje i namjena
 2. Prometna mreža
 3. Elektro
 4. Vodoopskrba
 5. Odvodnja otpadnih voda
 6. Uvjeti korištenja
 7. Uvjeti gradnje

Prostorni plan uređenja Općine Selca – ispravka greške

Uvjeti korištenja - planovi ispravci

Građevinska područja Selca - ispravci-list 1

Građevinska područja Selca - ispravci-list 6

Elaborat - ispravak greške

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice

 

Važeći prostorni plan Općine Selca

 1. Legenda
 2. Povlja
 3. Kupinovica i Vošćica
 4. Novo Selo
 5. Konopice
 6. Selca
 7. Sumartin
 8. Selca - Puntinak
 9. Nadsela
 10. Nakal i Nagorinac
 11. Podsmričevik i Osridke

 

IV. Izmjene i dopune PPU-a i I. Izmjene i dopune UPU-a Konopice

 1. ID PPUO; Odluka o započinjanju IV. Izmj. i dop. PPU
 2. ID UPU Konopice, Odluka o započinjanju postupka
 3. Odluka o izradi ID PPUO
 4. Odluka o izradi I+D UPU Konopice
 5. Obavijest o izradi I. izmj. i dop. UPU Konopice
 6. Obavijest o izradi IV. Izmj. i dop. PPUO Selca

 

I Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Selca - Pročišćeni tekst

II Kartografski prikazi PPUO-a Selca

(primjenjuju se nakon stupanja na snagu III. Izmjena i dopuna PPUO-a):

1. Korištenje i namjena površina, Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


2.1 Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


2.2  Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav Vodoopskra odvodnja 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


3.1
Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


3.2 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


4.1  Građevinsko područje (naselja i izdvojene zone), 1:  5.000

- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (podjela područja na listove i listovi 1, 2, 4, 8, 9, 10)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)


4.1 Građevinsko područje (naselja i izdvojene zone), 1:  5.000

- kartografski prikaz (listovi 3, 5, 6 i 7) iz članka 2. Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (listovi 3, 5, 6 i 7)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 1/17)


4.2  Građevinsko područje (golfsko igralište sa smještajem)
1:  5.000
- kartografski prikaz iz članka 2. Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca (list 11)
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15)

UPU Konopice

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 07/2013.) i članka 32 Statuta Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 03/2013), Općinsko vijeće Općine Selca, na 12. izvanrednoj sjednici, od 26.studenog 2015. godine, donosi ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja Konopice

TEKST ODREDBE
 1. Odredbe za provođenje
 2. Obrazloženje
 3. Sažetak za javnost
 4. Knjiga 1
 5. Knjiga 2

GRAFIKE (KARTE)
 1. Namjena
 2. Promet
 3. Elektro
 4. Voda
 5. Odvodnja
 6. Uvjeti korištenja
 7. Uvjeti gradnje

Popis ulica i kućnih brojeva

Ovdje možete pregledati popise ulica u Općini Selca.

 1. SUMARTIN (5,2 MB)   |   Odluka (145 KB)
 2. SELCA (11 MB)
 3. POVLJA (14,4 MB)   |   Odluka (146KB)
 4. NADSELA (3,8 MB)
 5. NAGORINAC I NAKAL (6,8 MB)
 6. OSRIDKE I PODSMRČEVIK (6,7 MB)
 7. ZAGVOZD (3,9 MB)
 8. RASOTICA (2,9 MB)
 9. NOVO SELO (4,49 MB)   |   Odluka (146KB)
 10. VOŠĆICA (6 MB)

Ostali dokumenti

Konzervatorski elaborat o kulturnim dobrima na području obuhvata PPU-a Općine Selca

Popis nerazvrstanih cesta

Zaključak o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta u Općini Selca

Kontakti:

OPĆINA SELCA
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević
Tel. (021)622-663 Fax. (021)778-187
E-mail: nacelnik@selca.hr
www.selca.hr