Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Pristup informacijama

Na ovoj stranici možete pronaći dokumente u vezi pristupa informacijama.

Napomena: Pričekajte nekoliko trenutaka dok se dokument ne snimi na računalo. Za pregled dokumenata je potreban Acrobat Reader .

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 1. Godišnje izvješće ZPPI 2020
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 5. Izvješće za 2015. g.
 6. Izvješće za 2014 godinu
 7. Pravilnik o pristupu informacijama
 8. Katalog informacija Općine Selca

 

Službenik za informiranje

Općina Selca javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Selca na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0)21 778 180
 • putem faksa na broj: +385 (0)21 600 270
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@selca.hr ili tajnistvo@selca.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Petar Bezmalinović, mag.iur.
Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca
Tel.: +385 (0)21 778 180
Fax: +385 (0)21 600 270
E-mail službenika za informiranje: info@selca.hr  tajnistvo@selca.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 

Naknada za pristup informacijama

Općina Selca ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Selca izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13), (link)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12), (link)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/04), (link)
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), (link)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

 

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Procesi

 1. Proces objave informacija
 2. Proces imenovanja službenika za informiranje
 3. Proces ustroja službenog upisnika
 4. Proces vođenja službenog upisnika
 5. Proces postupanja Službenika za informiranje prema usmenim i pisanim zahtjevima korisnika
 6. Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija - javnosti