Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Rodiljne naknade

Općina Selca je krajem 2018. godine donijela novu odluku o isplati pomoći rodiljama prigodom rođenja prinove u obitelji.

Tako je umjesto dosadašnjih 3.000,00 kn / 5.000,00 kn / 8.000,00 kn po djetetu, odlučila uvesti određene promjene te od 01. siječnja 2019. iznos pomoći (naknada) iznosi kako slijedi;
- Za svako prvo dijete isplaćuje se naknada u iznosu od 5.000,00 kn
- Za svako drugo dijete isplaćuje se naknada od 7.000,00 kn
- Za svako treće dijete isplaćuje se naknada od 10.000,00 kn
- Za četvrto i svako sljedeće  dijete isplaćuje se naknada od 15.000,00 kn
Nakon rođenja djeteta potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

  1. Rodni list (preslika)
  2. Potvrda o prebivalištu (za novorođeno dijete)
  3. Osobna iskaznica roditelja
  4. Preslika kartice tekućeg računa (naknada se isplaćuje isključivo preko računa)
  5. Ispunjen zahtjev (PDF)

Ukoliko se radi o drugom i svakom sljedećem djetetu (III. , IV. itd.) potrebno je priložiti rodne listove djece koja su rođena prije djeteta za kojeg se traži naknada. Na osnovu toga se određuje i visina same rodiljne naknade.
Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju i ispunite zahtjev za isplatom pomoći potrebno je javiti se u tajništvo ili računovodstveni odjel Općine Selca te predati dokumentaciju ovlaštenoj osobi.
Nakon što JUO Općine Selca utvrdi da je pristigla dokumentacija uredna i cjelovita izdaje se Rješenje koje se dostavlja podnositelju zahtjeva te nakon pravomoćnosti istog (uredne dostave) JUO izdaje nalog računovodstvu za isplatom odobrene potpore.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte!

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELCA

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević

Trg Stjepana Radića 5 – 21425 Selca
T: 021/622-663 
F: 021/778-187
M: 091/1915-429