Disable Preloader

O općini

← Natrag

Sakralni spomenici

1) Župna crkva Navještenja B. D. Marije (k. č. z. 87 k.o. Novo selo)

Ova trobrodna kamena građevina s transeptom i zvonikom koji se uzdiže u središnjoj osi glavnog pročelja nalazi se u samom središtu mjesta, a pred njom je plokata. Orijentirana je istok – zapad, s glavnim pročeljem na zapadu. Građena je u više navrata što se jasno može očitati u njenom tlocrtu, ali i rasporedu arhitektonskih volumena. Najstariji dio je istočni dio građevine pačetvorinastog tlocrta iz 17. stoljeća, središnji dio je iz 18. stoljeća, a novo pročelje sa zvonikom iz 1894. godine. Najstariji je dio najniži i pokriven je dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih ploča, ostali su dijelovi viši s pokrovom od kupe kanalice. Glavno pročelje je od fino klesanog kamena s otvorima lučnog završetka s istaknutim nadprozornicima i profiliranim prozorskim klupčicama. U središnjoj je osi ulazni portal iznad kojega je trokutasti zabat jednostavnih profilacija, iznad je bifora, nad razdijelnim vijencem kameni sat te rastvorena loggia zvonika koji završava lanternom i piramidalnim završecima na uglovima. U unutrašnjosti je oltarna pala Navještenja, rad domaćeg majstora, drveni kip sv. Antuna Opata, koji je suzaštitnik crkve, iz 1855 godine, drveni kip Gospe od sv. Krunice iz 1844. godine i barokna slika sv. Josipa s djetetom Isusom.

2) Crkvica sv. Nikole na groblju

Crkvica sv. Nikole na groblju izgrađena je 1903 godine, dok je groblje iz 1899. godine. Staro groblje nalazilo se kod župne crkve. Jednostavna je kamena građevina pravokutnog tlocrta s dvostrešnim krovom. Na glavnom pročelju je u središnjoj osi ulaz uokviren kamenim pragovima, iznad je rozeta, a vrh pročelja preslica s jednim zvonom.Civilne građevine

1) Zgrada škole iz 1853. godine

style="float:left;margin:10px 10px 0 0; box-shadow:0px 0px 6px #666;"class="okvir float" width="331" height="227" src="misc/kulturna-bastina-novo-selo_clip_image006.jpg" />Zgrada škole nalazi se duž glavne ceste koja vodi do župne crkve i središta mjesta. Sagrađena je 1853. godine i najstarija je škola na ovom dijelu Brača.
Jednostavna je kamena jednokatnica, građena od pravilnih klesanaca, pokrivena dvostrešnim krovom od utorenog crijepa. Ispod krovnog vijenca je kameni oluk. Nalazi se na terenu podugnutom od razine ulice od koje je dijeli ogradni kameni zid s ulaznim portalom. Glavno pročelje ima tri uzdužne prozorske osi, u središnjoj osi prizemlja je ulaz, a kat od prizemlja dijeli razdjelni vijenac. Svi otvori imaju jednostavne kamene okvire.
Ova jednostavna kamena građevina s kraja 19. stoljeća značajna za kulturnu povijest Novoga sela je danas napuštena.


Arheološki lokalitet

  1. Rimska villa rustica u dolini Vejaki – Bunje
    ( č. zem. 772/1, 773/2, 780, 781, 782, 783, 784, 819/1, 511, 2377/1, k. o Novo Selo )
    Sjeveroistočno od Novog Sela u dolini Vejaki, a na južnim padinama gradine Velo Gračišće, nalaze se ostaci antičkog gospodarskog objekta. Na terenu su i danas vidljivi ostaci dviju cisterni, zatim antička uljara s tijeskom, a nešto južnije od cisterne sačuvana je i građevina s polukružnom apsidom. Zapadno od cisterni, na susjednim parcelama, također se uočavaju tragovi antičkih zidova. Na samom lokalitetu sačuvano je i nekoliko ranokršćanskih sarkofaga.
scroll to top