Javni poziv za korisnike programa pomoći u kući – Zaželi i ostvarimo zajedno - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.” (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14) od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj: SF.3.4.11.01.0449, u okviru programa “Zaželi-prevencija institucionalizacije”, a u sklopu provedbe projekta „Zaželi i ostvarimo zajedno“ načelnik Općine Selca, objavljuje


 


Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u program Zaželi – prevencija institucionalizacije – za projekt „Zaželi i ostvarimo zajedno“


Ciljne skupine koje će biti uključene u projekt su:


-           Osobe starije od 65 godina


-           Odrasle osobe s utvrđenim invaliditetom


Krajnjim korisnicima uključenim u projekt pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.


U sklopu ovog projekta biti će uključeno najmanje 102 krajnja korisnika kroz razdoblje od 34 mjeseca.


Za uključivanje u projekt zainteresirani moraju ispunjavati uvjete predviđene za pripadnike ciljnih skupina ovog Poziva:


      Osobe starije od 65 godina


koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:


Ø   za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,


Ø   za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,


Ø   za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i


Ø   koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent


Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:


Ø   Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,


Ø   Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda koje sadržavaju najmanje podatke o prihodima u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN. br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) odnosno novčanim sredstvima ostvarenim po osnovi rada, mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza,


Ø   Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.


Ø   U slučaju da ne živi u samačkom kućanstvu potvrdu Porezne uprave drugih članova kućanstva pod 2.,


Ø   Izjavu da ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (Izjava u privitku),


Ø   Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave.


 


      Odrasle osobe s invaliditetom:


Ø   Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,


Ø  koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,


Ø   koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ,


Ø   čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


 


Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ Odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:


Ø   Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,


Ø   Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti,


Ø   Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,


Ø   Izjavu da ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj,


Ø   Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave.


Javni poziv za iskazivanje interesa objavljen je na službenim web stranicama Općine Selca.


Prijave na Javni poziv podnose se osobno na adresi Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca, putem e-maila info@selca.hr ili telefona 021/622-663.


Obrazac prijave na Javni poziv moguće je preuzeti u prostorijama JUO Općine Selca ili na web stranicama Općine Selca (www.selca.hr)


Kandidati za uključivanje u projekt koji su dostavili cjelokupnu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete predviđene Uputama za Prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima te je za njih ishođena Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ispunjavanju propisanih uvjeta biti će uključeni u projekt ili će se voditi na Rezervnoj listi.


Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz Javni poziv kontaktirajte nas bilo osobno ili putem telefona na broj 021/622-663 ili 091/1915-429.


 


OPĆINSKI NAČELNIK


 Ivan Marijančević


 


Napomene:


Ø   Prosječna starosna mirovina iznosi 812.19 € (Podatci za studeni / prosinac 2023.)


Izvor: https://www.mirovinsko.hr/hr/aktualna-statistika-za-studeni-2023-isplata-u-prosincu-2023/148

Natrag
scroll to top