NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja općine Selca za školsku/akademsku godinu 2023./2024. g. - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

 


Temeljem članka 6. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca („Službeni glasnik“ Općine Selca broj 06/14), članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Selca, te Zaključka Načelnika Općine Selca od 24. listopada 2023. g., objavljuje se


N A T J E Č A J


za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja općine Selca za školsku/akademsku godinu 2023./2024. g.


I.


Za školsku/akademsku godinu 2023./24. dodijelit će se stipendije za studente u visini od 110,00 EUR, te za učenike u visini od 70,00 EUR mjesečno i to:


- 2 stipendije za darovite učenike 1. razreda srednje škole,


- 2 stipendije za darovite studente I. godina studija,


- 2 stipendije za darovite učenike (od 2. razreda srednje škole),


- 2 stipendije za darovite studente (od II. godine studija),


- 2 stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja (od 2. r.  srednje škole),


- 2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja (od II. godine studija),


- 2 stipendije za učenike slabijeg socijalnog stanja, (od 2. razreda srednje škole),


- 2 stipendije za studente slabijeg socijalnog stanja (od II. godine studija).


 


1/ Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:


 - učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Selca;


- redoviti učenici srednje škole, odnosno redovni studenti sveučilišnog / stručnog studija,


- daroviti učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,50


- studenti s postignutim uspjehom 4,10 u prethodnoj godini studija (učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno studenti od druge godine studija),


 - daroviti učenici prvog razreda srednje škole – opći uspjeh (prosjek ocjena) od V. do VIII. razreda osnovne škole najmanje 4,80, studenti prve godine – opći uspjeh (prosjek ocjena u posljednja dva razreda srednje škole) najmanje 4,80


- učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenici slabijeg socijalnog stanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu od najmanje 2,50;


- studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i studenti slabijeg socijalnog stanja s postignutim uspjehom od najmanje 2,50 u prethodnoj godini studija;


- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina;


- učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).


  Deficitarna zanimanja:


Lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2023./24. utvrđena je posebnom Odlukom koja se donosi za svaku školsku godinu pojedinačno.


2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I. ovog natječaja:


- opći uspjeh


- deficitarnost zanimanja


- materijalni, socijalni status i zdravstveni status


 


3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:


 


1. potvrdu o prebivalištu,


2. rodni list (presliku),


3. domovnicu (presliku),


4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,


5. presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove za prethodnu godinu studija (2022./23.),


6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici općine Selca www.selca.hr ),


7. službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022.g. izdanu i ovjerenu od strane poslodavca ili HZMO-a,


8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,


- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove,


9. potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,


10. potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu,


11. rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,


12. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),


13. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2022./23. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).


 


II.


Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u JUO Općine Selca ili na Internet stranicama Općine Selca www.selca.hr  kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.


III.


Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ( zaključno s danom 10. studenog 2023.) i dostavlja se na adresu:


Općina Selca, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za dodjelu stipendija,


Trg Stjepana Radića 5 – 21425 Selca, s naznakom


„NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.


IV.


Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Općine Selca i na Internetskim stranicama u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave.


V.


Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju retroaktivno za razdoblje: učenici od 01. rujna 2023. do 30. lipnja 2024.g., a studenti od 01. listopada 2023.g. do 30. rujna 2024. g.


NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA, TE NE POSTOJI MOGUĆNOST NAKNADNE DOSTAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE!


 


OPĆINSKI NAČELNIK


 Ivan Marijančević, v.r.


 


 

Natrag
scroll to top