Javni poziv - sadni materijal 2021. - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv - sadni materijal 2021.


Općina Selca planira nabavku sadnog materijala te poziva poljoprivrednike na iskaz interesa.


 

J A V N I   P O Z I V


Općina Selca sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2021. godinu kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada.


Pozivamo zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Općine Selca da se prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2021. po principu plaćanja:  Općina Selca i krajnji korisnik po 50% od ukupnog iznosa.  


Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina i voća. Krajnji korisnici sredstava mogu biti isključivo poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju:  • prebivalište i sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Selca,

  • namjeru zasaditi najmanje 0,1ha zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine


Prijave će se zaprimati u zgradi Općinske uprave u Selcima, Trg Stjepana Radića 5, Selca. Uz prijavni obrazac se podnosi sljedeća dokumentacija:


1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji (pravne osobe),


2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.


 


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 6. PROSINCA 2021. GOD.


Klasa: 320-01/21-01/0013


Urbroj: 2104/07-02-01/21-01


Selca, 22. studenog 2021. godine


 


Općinski načelnik


Ivan Marijančević, v.r.
Natrag
scroll to top