Obavijest o javnoj raspravi - PPU i UPU - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest o javnoj raspravi - PPU i UPU


Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca i Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice


 

Na temelju članka 96. stavak 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine" broj 153/13 i 65/17), Zaključka o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca za javnu raspravu, (KLASA:350-02/18-01/0033, URBROJ: 2104/07-02-01/18-01 od 20. studenog 2018. godine) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice za javnu raspravu (KLASA: 350-02/18-01/0036, URBROJ: 2104/07-02-01/18-01 od 20. studenog 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Selca, objavljuje


 


JAVNE RASPRAVE O


 Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca


i


Prijedlogu Izmjena i  dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice,


 


    I


Objavljuju se javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca i o Prijedlogu Izmjena i  dopuna Urbanističkog plana uređenja Konopice, (u daljnjem tekstu: Prijedlozi planova).


II


Javne rasprave trajat će 8 dana i to od 03. do 10. prosinca 2018. godine.


 


III


Prijedlozi planova bit će izloženi javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Selca Trg Stjepana Radića 5 u Selcima,  svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na web stranicama Općine Selca (www.selca.hr).


IV


Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje Prijedloga planova u zgradi Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, dana 07. prosinca 2018. godine s početkom u 11,00 sati. 


V


Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izložene Prijedloge planova mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:


 


1. Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisane primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21 425 Selca ili mailom na adresu: tajnistvo@selca.hr


2. Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:


- Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 07. prosinca 2018. godine,


- Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21 425 Selca ili ili mailom na adresu: tajnistvo@selca.hr


Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca zaključno s 11. prosinca 2018. godine. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Razmotrit će se samo one primjedbe koje su vezane uz Odluku o izradi IV.  Izmjena i dopuna PPU Općine Selca i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice („Službeni glasnik Općine Selca", broj 5/2018).


Uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU-a i Izmjena i dopuna UPU-a Konopice možete izvršiti ovdje.


 


       PROČELNIK


UPRAVNOG ODJELA 


 


                                                                              Drago Štambuk, dipl. oec., v.r.Natrag
scroll to top