Novosti oko našeg prvog EU projekta Selca kulturno srce Brača - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Novosti oko našeg prvog EU projekta Selca kulturno srce Brača


U nastavku donosimo kratki pregled aktivnosti trenutno najznačajnijeg projekta naše Općine


 

Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine - Selca - kulturno srce Brača, koji se financira uz pomoć operativnog programa konkurentnost i kohezija (EU fondovi), koji ugovor je potpisan krajem prošle godine trenutno je u fazi izvršenja ugovorenih usluga.


Naime usvojenim Planom nabave predviđene su aktivnosti sa zadanim rokovima koje za cilj imaju prikupljanje nedostatne dokumentacije za prijavu projekta na B fazu, odnosno realizaciju i to u prvoj polovini sljedeće 2018. godine.


Trenutno je ugovorena izrada kompletne dokumentacije koja uključuje projektiranje nekretnine Didolića dvori, Parka Tolstoj, Crkve Krista Kralja i Crkve Gospe Karmelske.


S obzirom da je Općina Selca u međuvremenu uknjižila i Narodni dom „Sokolanu" u Selcima, za istu samostalno pripremamo potrebnu dokumentaciju kako bi mogli i ovaj vrijedan objekt prijaviti za obnovu.


Kako bi stekli bolji uvid u sve ono što radimo, u sklopu ovog projekta ugovorili smo izradu sljedeće dokumentacije:


Potrebna studijska dokumentacija:


- Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi


- Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca


- Idejno rješenje za Sustav praćenja posjetitelja


- Komunikacijska strategija integriranog programa kulturne baštine Općine Selca


Potrebna projektna dokumentacija:


- Idejni projekt - Z-5584 - Didolića Dvori


- Ispitivanje konstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori


- Arhitektonski snimak - Z-5584 - Didolića Dvori


- Geotehnički elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori


- Konzervatorski elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori


- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori


- Glavni projekt rekonstrukcije- Z-5584 - Didolića Dvori


- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5584 - Didolića Dvori


- Projekt uređenja okoliša - Z-5584 - Didolića Dvori


- Projekt opreme - Turistički info centar - Z-5584 - Didolića Dvori - Turistički info centar


- Projekt opreme - Spomen sobe Didolić i Kukučin, izložbeni galerijski prostori - Z-5584 - Didolića Dvori - izložbeni galerijski prostori Arheološkog nalazišta „Bunje"


- Projekt opreme - Multifunkcionalna dvorana s radionicama - Z-5584 - Didolića Dvori


- Projekt opreme - Restoran s terasom - Z-5584 - Didolića Dvori


- Projekt opreme - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda - Z-5584 - Didolića Dvori - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda


- Projekt opreme - Referentna zbirka knjiga Josipa Tabaka - Z-5584 - Didolića Dvori  


- Geodetski projekt - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Ispitivanje konstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Arhitektonski snimak - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Konzervatorski elaborat - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Glavni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Projekt uređenja okoliša - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Projekt opreme - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- Geodetski projekt - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Ispitivanje fizike zgrade - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Ispitivanje stabilnosti stubišta - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Arhitektonski snimak - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Konzervatorski elaborat - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Idejni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Glavni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Izvedbeni projekt s troškovnicima - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Projekt uređenja okoliša - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Projekt opreme - RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Geodetski projekt - Park Tolstoj - Hortikultura


- Geotehnički elaborat - Park Tolstoj - Hortikultura


- Elaborat ispitivanje stabilnosti zidova - Park Tolstoj - Hortikultura


- Arhitektonski snimak - Park Tolstoj - Hortikultura


- Snimak stanja hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura


- Idejni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura


- Glavni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura


- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Park Tolstoj - Hortikultura


- Projekt hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura


- Projekt dječjeg igrališta - Park Tolstoj - Dječje igralište


- Projekt opreme - pozornica na otvorenom - Park Tolstoj - Pozornica na otvorenom


- Upravljanje projektom - Z-5584 - Didolića Dvori


Izradu projektno tehničke dokumentacije obnove najzahtjevnije zgrade „Didolića dvora" izrađuje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.


Da smo na dobrom putu potvrdila je u Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata EU-a (SAFU), koja je obavila reviziju poslovanja i nije utvrdila nikakva odstupanja odnosno nepravilnosti.


Kroz ovaj projekt planira se revitalizirati, obnoviti i staviti u funkciju iznimno vrijedna općinska imovina koja godinama stoji prazna, devastirana i napuštena. Vrijednost ugovorene dokumentacije iznosi 2.734.225,00 HRK, a prve procjene B faze (realizacije projektnih aktivnosti) iznose cca. 65-70 milijuna kuna.


Također vrijedi napomenuti da EU sufinancira plaće djelatnika koji su aktivno uključeni u realizaciju projekta, plaću načelnika kao voditelja projekta s 50%, a plaće stručnih službi (pročelnik, računovotkinja i voditelja komunalne službe s 30%).


Ubrzo ćemo vas detaljnije obavijestiti o svoj do sada izrađenoj projektno - tehničkoj dokumentaciji kao i rezultatima projektiranja Didolića, Parka Tolstoj, Crkava i Narodnog doma Sokolane s nešto opširnijim opisom predviđenih novih sadržaja koji se planiraju izgraditi i staviti u upotrebu u nadolazećem razdoblju.


 


Foto: Didolića dvori u Selcima, rujan 2017. Natrag
scroll to top