Javni poziv SDŽ - OPG - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv SDŽ - OPG


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko - dalmatinske županije za 2017. godinu


 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 12. Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2016.-2018.), („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije" broj 120/16), objavljuje


 


 


 


JAVNI  POZIV


za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području  Splitsko - dalmatinske županije za 2017. godinu


 


 


1.Predmet Javnog poziva


 


Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.


 


Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br.1408/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.prosinca 2013.)


 


2. Korisnici potpore


 


Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.


 


Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici.


Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopice.


 


 


Uvjeti dodjele potpore:


-          Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja,


-          Korisnik(OPG) mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije,


-          Korisnik (OPG) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,


-          Korisnik (OPG) mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu,


-          Sukladno članku 3.Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora  male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom bili kojeg razdoblja od tri fiskalne godine,


-          Gornja granica iz stavka 5.ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na  cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije,


-          Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje korisnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.


 


3. Potrebna dokumentacija


 


Prijava na Javni poziv mora sadržavati:


-          Popunjen obrazac zahtjeva ovjeren pečatom OPG-a, a koji se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba br.135 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija .hr ,


      -   popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio


          tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine sukladno


          Uredbi de minimis;


-          Preslika rješenja o upisu  OPG-a u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,


-          Orginal potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od 30 dana,


-          Preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a ukoliko je isti podnositelj zahtjeva,


-          Preslika osobne iskaznice člana OPG-a  i nositelja OPG-a ukoliko je podnositelj zahtjeva član OPG-a,


-          Preslika prijave nositelja/člana OPG-a na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,


-          Dokaz o uplaćenom doprinosu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u tekućoj godini objave Javnog poziva ili Potvrda Ministarstva financija-Porezna uprava o podmirenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,


-          Broj žiro-računa ili tekućeg računa sa IBAN-om za OPG.


 


4. Način, rok i mjesto dostave ponuda


 


Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, na slijedeću adresu:


 


Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Domovinskog rata br.2., 21000 Split, -Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.


 


Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva.


 


Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.


 


5. Obrada zahtjeva


 


Povjerenstvo za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpora.


Prednost za ostvarivanje potpore imaju:


-          Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze na području  sa otežanim uvjetima gospodarenja,


-          Obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji su nositelji mlađi od 40 godina.


 


U slučaju većeg broja prijava u odnosu na osigurana proračunska sredstva, izvršit će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune prijave. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti datum zaprimanja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom od strane predsjednika Povjerenstva, u nazočnosti članova povjerenstva.


 


6. Isplata sredstava


 


Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan.


S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodjeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore.


 


7. Ostale informacije


 


Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji .


 


Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 i 400-069 ili e poštom: josip.matas@dalmacija.hr  i zorica.rako@dalmacija.hr .Natrag
scroll to top