Objava javnog natječaja za nadmetanje Puntinak - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Objava javnog natječaja za nadmetanje Puntinak


Javni natječaj za prodaju nekretnina u Selcima, predio Puntinak (Put ružmarina)


 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (´´Narodne novine´´ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Selca (´´Službeni glasnik Općine Selca´´ broj 07/2016) i Odluke o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selca, (´´Službeni glasnik Općine Selca´´ broj 09/2016), Jedinstveni upravni odjel Općine Selca raspisuje


 


J A V N I   N AT J E Č A J


za prodaju građevinskog zemljišta


u vlasništvu Općine Selca


 


1.      PREDMET JAVNOG NATJEČAJA


 


Predmet javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Selca i to kako slijedi:


 


-          k.č.br. 1028/217 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 779m², upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca,


-          k.č.br. 1028/218 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 509m², upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca,


-          k.č.br. 1028/219 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 517m², upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca,


-          k.č.br. 1028/220 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 383m², upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca,


-          k.č.br. 1028/221 u naravi građ. zemljište, u Selcima, predio Ružmarin, površine 517m², upisano u ZK uložak 1680 k.o. Selca.


 


Nekretnine opisane u stavku 1. ove točke prodaju se pojedinačno, te je potrebno za svaku pojedinu česticu dostaviti posebnu ponudu.


 


Prodaja se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno", te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje.


 


2.      OPĆI UVIJETI NATJEČAJA


 


Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.


 


Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


 


3.      POČETNA CIJENA


 


Početna minimalna prodajna cijena za nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja određena je prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Slavena Runje, dipl.ing.građ. od 15. listopada 2016. godine, a početna cijena istih čestica Odlukom Općinskog vijeća Općine Selca iznosi:


 
kat.čest.namjenaPovršina (m²)Cijena / m²


(Kn)Početna cijena (Kn)


 1028/217Građevinsko zemljište7792.625,002.044.875,001028/218Građevinsko zemljište5092.625,001.336.125,001028/219Građevinsko zemljište5172.625,001.357.125,001028/220Građevinsko zemljište3832.400,00919.200,001028/221Građevinsko zemljište5172.400,001.240.800,00 


 


Ponuda s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, smatrat će se nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.


 


4.      JAMSTVO


 


Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu uplate novčanog  pologa (jamčevine) na žiro račun Općine Selca IBAN: HR78 2330 0031 8383 0000 7 otvoren kod SG Splitske banke d.d., model: HR68, poziv na broj 7994-OIB uplatitelja, u iznosu od 10% od početne cijene nekretnina iz točke 3. ovog  javnog natječaja odnosno:


 
kat.čest.namjenaPovršina (m²)Početna cijena (kn)Iznos jamčevine


(Kn)1028/217Građevinsko zem.7792.044.875,00204.487,501028/218Građevinsko zem.5091.336.125,00133.612,501028/219Građevinsko zem.5171.357.125,00135.712,501028/220Građevinsko zem.383919.200,0091.920,001028/221Građevinsko zem.5171.240.800,00124.080,00 


Ponuditelj je obvezan izvršiti uplatu novčanog pologa, te kopiju uplatnice dostaviti uvezanu u ponudu.


 


Uplaćena jamčevina uračunava se odabranom ponuditelju u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije otvaranja ponuda uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustanku od ponude, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate.


 


Ostalim ponuditeljima jamčevina odnosno bankarska garancija će se vratiti u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, bez prava na kamatu od njezine uplate do isplate.


 


Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, ili ako ne potpiše ugovor u roku koji je predviđen odlukom o odabiru, smatrat će se da je odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.


 


Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 45 (slovima: četrdesetpet) dana od isteka roka, Općina Selca će raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.


 


5.      SADRŽAJ PONUDE


 


Pisana ponuda mora sadržavati:  1. za fizičke osobe


-        ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili putovnice).  1. za pravne osobe


-          naziv (tvrtku) trgovačkog društva, OIB, te ime, prezime i adresu ovlaštene osobe za zastupanje trgovačkog društva, i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci,


c.           točnu oznaku nekretnine (broj čest.zem.),


d.         iznos ponuđene cijene za nekretninu,


e.         dokaz o uplaćenoj jamčevini,


f.          izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Općini Selca i RH (poreznoj upravi),


g.         podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene,


h.         izjavu ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja i da iste prihvaća.


 


 


Ponuditelji su uz ponudu dužni priložiti i:


 


-          dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za


strane osobe izvan EU),


-          ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike odnosno opunomoćenike),


-          ovjerenu izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u  cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja,


-          izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je


izdala nadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana, odnosno odgovarajuću potvrdu iz zemlje sjedišta/prebivalištaponuditelja, kao i potvrdu JUO Općine Selca o uredno ispunjenim obvezama prema Općini Selca,


-          ostale dokaze u skladu s uvjetima natječaja.


 


Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.


 


 


6.      NAČIN IZRADE PONUDE


 


Ponuda se izrađuje na način da čini neraskidivu cjelinu. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.


 


Ponuda mora sadržavati dokaze ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz ovog Javnog natječaja. Sve tražene dokumente (potvrde, izvode, izjave i druge dokaze) koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.


 


7.      DOSTAVA PONUDE


 


Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja naknade od Prodavatelja po bilo kojoj osnovi. Ponuda se u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno dostavlja na adresu Prodavatelja.


 


Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.


 


Na omotnici ponude mora biti naznačeno:


 


- potpuni naziv i adresa ponuditelja,


- naziv i adresu Prodavatelja, OPĆINA SELCA, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca


- uz naznaku        „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE"


 


Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.


 


Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.


 


Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom


naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.


 


Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.


 


U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.


 


Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama                  (21.12.2016.), odnosno zaključno s  9. siječnja 2017. godine do 12:00 sati.


 


Bez obzira na način dostave, ponude moraju biti dostavljene JUO Općine Selca do gore navedenog vremena.


 


8.      JAVNO OTVARANJE PONUDA


 


Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 9. siječnja 2017. godine u 12:30 sati na adresi: Trg Stjepana Radića 5, 21 425  Selca, I.kat (općinska vijećnica), nakon isteka roka za dostavu ponuda.


 


Pravo prisustvovanja javnom otvaranju ponuda imaju ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici prodavatelja i ponuditelja.


Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.


 


9.      ODABIR PONUDITELJA


 


Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.


 


Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.


 


U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.


 


Konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće, na prijedlog


Povjerenstva za prodaju predmetnih nekretnina. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.


 


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.


Odluka Općinskog vijeća je konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.


 


 


 


10. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA


 


Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest ) dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluke o prigovoru.


 


Kupoprodajnu cijenu nekretnine najpovoljniji ponuditelj dužan je uplatiti u cijelosti na račun prodavatelja u roku od 45 (slovima: četrdesetpet) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.


 


Općina Selca će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.


 


Ako najpovoljniji ponuditelj ne plati ugovorenu cijenu u roku od 45 (slovima: četrdesetpet) dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine ili bez opravdanog razloga ne pristupi zaključenju Ugovora u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnije ponude, može se smatrati da je odustao od kupnje, u kojim slučajevima gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.


 


Troškove ovjere (solemnizacije) Ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos vlasništva snosi kupac.


 


Općina Selca može odustati od prodaje nekretnina iz Čl. 1. u svakom trenutku prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji a da pritom nije dužna dati obrazloženje za svoju odluku.


 


Općina Selca zadržava pravo ne odabrati ni jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Općinu Selca, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.


 


Klasa: 943-01/16-01/0018


Urbroj: 2104/07-03-01/16-01


Selca, 21. prosinca 2016. godine


 


  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA


 


      Drago Štambuk, dipl.oec., v.r.Natrag
scroll to top