Javni poziv SDŽ - osnivanje OPG na području SDŽ - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv SDŽ - osnivanje OPG na području SDŽ


JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području SDŽ za 2016. godinu


 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 12. Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije 2016.-2018. („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije" broj 120/16) objavljuje   


 


 


JAVNI POZIV


za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu


 


 


I.                   Predmet Javnog poziva


 


Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva  prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.


 


Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZbr. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.


 


II Korisnici potpore


 


Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje  i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju  kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.


Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici. 


Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 


 


 


Uvjeti dodjele potpore:


-          Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.


-          Korisnik (obiteljsko poljoprivredno gospodarsvo) mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju  na području Županije.


-          Korisnik (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.


-          Korisnik (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.


-          Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.


-          Gornja granica iz stavka 5. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.


-          Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje korisnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.


 


III Potrebna dokumentacija


 


Prijava na Javni poziv mora sadržavati:


-         Popunjen obrazac zahtjeva ovjeren pečatom OPG-a, a koji se može dobiti  u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba broj 134 ili na službenim internetskim stranicama  Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr


-         Preslika Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava


-         Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original)


-         Preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a ukoliko je isti podnositelj zahtjeva


-         Preslika osobne iskaznice člana OPG-a i nositelja OPG-a ukoliko je podnositelj zahtjeva član OPG-a


-         Preslika prijave nositelja/člana OPG-a na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje


-         Dokaz o uplaćenom doprinosu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u tekućoj godini objave Javnog poziva


-         Broj žiro-računa ili tekućeg računa sa IBAN-om za OPG


 


 


IV Način, rok i mjesto dostave ponuda


 


Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu.


 


Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.


 


Rok za podnošenje zahtjeva je 21. studenog 2016. godine.


 


Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.


 


V  Obrada zahtjeva


Povjerenstvo za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpora. 


Prednost za ostvarivanje potpore imaju:


-          Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  koja se nalaze na području sa otežanim uvjetima gospodarenja


-          Obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji su nositelji mlađi od 40 godina.


U slučaju većeg broja prijava u odnosu na osigurana proračunska sredstva, izvršit će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune prijave. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti datum zaprimanja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom od strane predsjednika Povjerenstva, u nazočnosti članova povjerenstva.


 


Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljena na službenim Internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji  pod rubrikom „Natječaji" najkasnije do 5. prosinca 2016. godine


 


VI   Isplata sredstava


 


Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja Odluke raspodjeli sredstava koju donosi Župan.


S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore.


 


VII  Ostale informacije


 


Tekst Javnog  poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji.


Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko dalmatinskoj županiji  da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije  te u drugim izvještajima.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038  ili e-poštom: josip.matas@dalmacija.hr


 


 


Uvid u Program i Pravilnik kao i preuzimanje potrebnih obrazaca možete dobiti ovdje.Natrag
scroll to top