Porez na kuće za odmor - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Porez na kuće za odmor


Obrazloženje uz Odluku o utvrđivanju poreza na kuće za odmor


 

Člankom 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15; Odluka USRH NN 26/07) je propisano da se obračun i način plaćanja poreza na kuće za odmor uređuju odlukom općine odnosno grada.


Porez na kuće za odmor je u cijelosti prihod Općine Selca, te je Općina Selca ovlaštena samostalno utvrđivati i naplaćivati predmetni porez.


Ministarstvo financija je izdalo načelnu suglasnost 12. rujna 2001. da Porezna uprava na području Republike Hrvatske može obavljati poslove utvrđivanja evidentiranja nadzora naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza, a na temelju Odluke određenog predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave.


Slijedom navedene suglasnosti Ministarstva financija, Člankom 4. postojeće Odluke o utvrđivanju poreza na kuće za odmor je preneseno donošenje rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor na Poreznu upravu, Područni ured Split, Ispostava Supetar.


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulira porez na kuće za odmor kroz četiri članka. Stoga, gradovi i općine kroz svoje odluke mogu detaljnije regulirati utvrđivanje, razrez i plaćanje poreza na kuće za odmor, pri čemu su sudska praksa i mišljenja ministarstava dobar putokaz za izradu općinskih i gradskih odluka, a sve u cilju onemogućavanja izbjegavanja plaćanja dužnog poreza na kuće za odmor.


Člankom 4. postojeće Odluke o utvrđivanju poreza na kuće za odmor je određeno da je na Poreznu upravu, Područni ured Split - Ispostava Supetar preneseno donošenje rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor. Općina Selca za poslove izdavanja rješenja plaća Poreznoj upravi naknadu u iznosu od 5% od naplaćenog prihoda.


Međutim, Općina Selca ima pravo i dužnost ispravljanja i upotpunjavanja baze poreznih obveznika. Kako bi Općina Selca mogla obaviti reviziju poreznih obveznika (točnost postojećih podataka te evidentiranje novih obveznika) obavljena je kontrola i revizija postojeće baze poreznih obveznika koju posjeduje Porezna uprava, na osnovi nama dostupnih podataka.


S druge strane nova revizija poreznih obveznika ima za cilj spriječiti oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem same potvrde o prebivalištu, odnosno omogućiti da temeljem dodatne dokumentacije (primjerice potvrda o radnom odnosu, potvrda o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite opće medicine, izvodom godišnje potrošnje vode, struje i slično) utvrdi činjenica da li se nekretnina koristi povremeno ili sezonski ili se u istoj nekretnini doista živi.


U pogledu pravnih osoba i obrtnika, osloboditi će se oni vlasnici nekretnina koji po osnovi raspolaganja predmetnom nekretninom stječu dobit odnosno prihod, što će se utvrditi uvidom u izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno u obrtnicu iz čega je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja, uvidom u propisano rješenje sukladno Zakonu o ugostiteljstvu i slično.


Cilj ovakve pravne regulacije jest da stranka koja traži oslobođenje od plaćanja poreza na kuću za odmor dokaže da u predmetnoj kući doista i živi odnosno da se kao pravna osoba ili obrtnik bavi komercijalno turizmom pa u pogledu raspolaganja upravo predmetnom nekretninom doista plaća porez na dobit odnosno dohodak. S obzirom da je temelj oslobođenja namjena predmetne kuće odnosno faktično stalno korištenje kuće za stanovanje (a ne sezonski ili povremeno), to je valjalo propisom predvidjeti isprave temeljem kojih će stranka to i dokazati.


Sukladno Općem poreznom zakonu, u poreznom postupku teret dokaza snosi: porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez, a porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez. Slijedom toga, ovakva regulacija je u skladu sa zakonom.


Molimo sve stranke koje su nezadovoljne poreznim rješenjem da ulože na propisan način pismenu Žalbu, koju svakako moraju potkrijepiti relevantnom dokumentacijom kojom dokazuju stvarno činjenično stanje .


Cilj ovog postupka je uvođenje reda u sustav naplate općinskih poreza, uspostava vjerodostojnih i aktualnih baza podataka i naposlijetku zaštita dugogodišnjih urednih platiša.


Općinski načelnik


Ivan Marijančević, v.r.Natrag
scroll to top