Obavijest za korisnike komunalnih vezova - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest za korisnike komunalnih vezova


U nastavku donosimo obavijest iz županijske lučke uprave za korisnike komunalnih vezova u luci otvorenoj za javni promet - Sumartin


 

Temeljem čl. 54. toč. 8 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06 i 38/09) u daljnjem tekstu: Zakon i čl. 5. i čl. 21 Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07, 78/08, 114/12 i 47/13) u daljnjem tekstu: Pravilnik, Upravno vijeće Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije(u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) donosi:


O B A V I J E S T


za korisnike komunalnih vezova u luci otvorenoj za javni promet


SUMARTIN


Sukladno Zakonu i Pravilniku te temeljem Odluke Upravnog vijeća od 01. siječnja 2014. godine naplaćivati će se pristojba za vez i to prema sljedećim uvjetima i iznosima:


ü  Vlasnici brodova/brodica čiji brodovi/brodice pretežito borave na tom području te su i upisani na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave i vlasnici brodova/brodica koji su u svrhu športa i razonode upisani na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave, a koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, plaćaju iznos od 100,00 kn po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega (LOA).


ü  Umirovljenici koji su vlasnici brodova/brodica sa stalnim prebivalištem i vlasnici brodova/brodica čiji brodovi/brodice pretežito borave na tom području, plaćaju 50% od iznosa pristojbe za vezove, odnosno 50,00 kn po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega (LOA).


ü  U cijenu pristojbe za vez ne ulazi izvlačenje brodova/brodica i potrošak struje i vode.


OSTALI UVJETI:


Prvenstveno kod sklapanja Ugovora o komunalnom vezu prema sljedećem utvrđenom redosljedu imaju.


1.      Vlasnici brodova/brodica koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, a brodovi/brodice su im upisane u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, posebice za gospodarski ribolov ili prijevoz putnika na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave,


2.      Vlasnici brodova/brodica koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, a brodovi/brodice su im upisane u svrhu športa i razonode na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave,


3.      Vlasnici brodova /brodica  čiji brodovi/brodice pretežito borave na tom području i upisani su na području nadležne lučke kapetanije ili nadležne ispostave.


Prilikom sklapanja Ugovora o komunalnom vezu u luci SUMARTIN, ovlaštena osoba  Lučke uprave SDŽ (tvtrka Aničić d.o.o. i ovlašteni djelatnici) dužna je voditi brigu o dužini  i namjeni plovila te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.


Svi dosadašnji i budući korisnici vezova u luci Sumartin dužni su se što prije, a najkasnije do 28.02.2015. godine prijaviti kod ovlaštene osobe Lučke uprave SDŽ i sklopiti Ugovor o komunalnom vezu s Lučkom upravom  Splitsko-dalmatinske županije, a u kojem će među ostalim uvjetima biti obvezno definirano:


-          svi uvjeti glede sigurnosti plovidbe u luci i održavanje reda u istoj;


-          iznos naknade za vez, način plaćanja (plaćanje iznosa) naknade za vez moguće je prema u Ugovoru o korištenju veza.);


-          vrijeme na koje se ugovor zaključuje.


Lučka uprava Splitski-dalmatinske županije i tvrtka Aničić d.o.o. skolpili su 29. siječnja 2015. Godine Ugovor o provođenju reda i naplati lučkih pristojbi u luci Sumartin, temeljem kojeg ovlaštene osobe u ime i za račun Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, među ostalim, provode red i naplaćuju lučke pristojbe.


Potpisivanje ugovora o komunalnom vezu vršit će se u prostorijama tvrtke: Aničić d.o.o., Adresa: kod kućice Lučke uprave (trajekt), u vremenu od 11 do 13:30 i od 14 do 15:30 sati.


Korisnici vezova dužni su dostaviti kopije sljedećih dokumenata (x2):


-          OIB i osobnu iskaznicu, odnosno izvor iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu,


-          Valjanu plovidbenu dozvolu nedležne Lučke kapetanije (dokaz o vlasništvu broda/brodice).


-          Umirovljenici - Rješenje o utvrđivanju mirovine.


Svi korisnici komunalnih vezova u luci SUMARTIN koji redovito ne plaćaju pristojbu i koji uopće nisu sklopili Ugovor o komunalnom vezu s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, odnosno koji ne postupaju prema naputcima i nalozima ovlaštene osobe Lučke uprave, direktno krše odredbe Pravilnika o redu u luci te će biti ODMAH UDALJENI IZ LUKE, a oduzet će im se pravo na komunalni vez u svim lukama pod ingerencijom Lučke uprave Splitsko -dalmatinske županije.


LUČKA UPRAVA 


SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


Kontakt podaci koncesionara: 


ANIČIĆ d.o.o., Porat 17 - 21426 Sumartin


Mob. 095/852-0400


E-mail: helena_vedrana@yahoo.com  Natrag
scroll to top