Javni natječaj - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni natječaj


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Selca“


 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A S E L C A
OPĆINSKI NAČELNIK
Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca
www. selca.hr info@selca.hr


 OPĆINA SELCA U SURADNJI SA
FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST


raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Selca"1) PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Selca u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Selca, te izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta.


Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
● U ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min>3 ⁰C;
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
• ≤0,25 za Θe,mj,min>3 ⁰C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),
• ≤0,40 za Θe,mj,min>3 ⁰ za vanjski zid grijanog prostora,
• ≤0,45 za Θe,mj,min>3 ⁰C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline


Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.


Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja:
a) ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
b) ima najviše dvije funkcionalne stambene jedinice;
c) izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici ;
d) građevinske bruto površine do 400 m2;


Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 500.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 300.000,00 kuna (60%), a Općina Selca sa najviše do 25.000,00 kuna (5%).


Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 65%, odnosno do maksimalnog iznosa od 45.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, od toga Fond do 60% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 27.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući, a JLS s dodatnih 5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 2.250,00 kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om). Sufinanciranje će biti dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nabave i ugradnje opreme te izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon datuma objave Javnog poziva, ali i uz uvjet provjere JLS početnih/zatečenih stanja terenskim pregledima.2) KORISNICI SREDSTAVA


Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Selca i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja, i u toj prijavi može prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU na obiteljskoj kući.


3) UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:


a) punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Selca,
b) posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenom obiteljskom kućom na kojem se planira provedba mjera EnU, pri čemu kuća ne mora biti isključivo u osobnom vlasništvu Podnositelja prijave već može biti i u vlasništvu člana/članova uže obitelji
c) ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planira provedba mjera EnU, a koja se nalazi na području Općine Selca;
d) posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13);
e) obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU sa točnim podacima;
f) obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon dana provedenog terenskog pregleda i točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća.


4) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:
a) potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti;
b) presliku osobne iskaznice (obostrano);
c) vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici
d) izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora
e) dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja)
f) presliku osobne iskaznice (obostrano) za sve članove kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva
g) projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja), tj. predračun sa specifikacijom svih radova i materijala
h) za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Splitu, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
Uz zadovoljenje Uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:


Prijave koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. ovog Pravilnika ocijenit će Povjerenstvo.
Ukupan broj bodova koje pojedina prijava može ostvariti iznosi 220. Bodovanje se vrši prema dva osnovna kriterija s obzirom na predmet prijave sukladno članku 3. ovog Pravilnika. Prijave će se bodovati prema sljedećim kriterijima:
1. Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere EnU na prijavljenom kućanstvu
(najveći ukupan broj bodova 55);

, gdje je K faktor iskorištenja površine


K Bodovi K Bodovi K Bodovi K Bodovi
<7 55 33 41 60 27,5 87 14
7 54 34 40,5 61 27 88 13,5
8 53,5 35 40 62 26,5 89 13
9 53 36 39,5 63 26 90 12,5
10 52,5 37 39 64 25,5 91 12
11 52 38 38,5 65 25 92 11,5
12 51,5 39 38 66 24,5 93 11
13 51 40 37,5 67 24 94 10,5
14 50,5 41 37 68 23,5 95 10
15 50 42 36,5 69 23 96 9,5
16 49,5 43 36 70 22,5 97 9
17 49 44 35,5 71 22 98 8,5
18 48,5 45 35 72 21,5 99 8
19 48 46 34,5 73 21 100 7,5
20 47,5 47 34 74 20,5 101 7
21 47 48 33,5 75 20 102 6,5
22 46,5 49 33 76 19,5 103 6
23 46 50 32,5 77 19 104 5,5
24 45,5 51 32 78 18,5 105 5
25 45 52 31,5 79 18 106 4,5
26 44,5 53 31 80 17,5 107 4
27 44 54 30,5 81 17 108 3,5
28 43,5 55 30 82 16,5 109 3
29 43 56 29,5 83 16 110 2,5
30 42,5 57 29 84 15,5 111 2
31 42 58 28,5 85 15 112 1,5
32 41,5 59 28 86 14,5 ≥113 1


2. Zatečeno stanje sustava za grijanje prostora (najveći ukupan broj bodova 30);
● energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)
● energent lož ulje (20 bodova)
● energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
● energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)


Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.


3. Zatečeno stanje sustava za prozračivanje prostora (najveći ukupan broj bodova 30);
● energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)
● energent lož ulje (20 bodova)
● energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
● energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)


Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.


4. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine - zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30) i tip konstrukcije vanjskog zida( ukupan broj bodova dobije se zbrajanjem bodova prema debljini toplinske izolacije i tipu konstrukcije većeg dijela vanjskog zida);


a) Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice
a1. Vanjski zid
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (15 bodova)
• toplinska žbuka 1-3 cm (10 bodova)
• 4-5 cm (7 bodova)
• 6-9 cm (5 bodova)
• 10-14 cm (3 boda)
• 15 cm ili više (0 bodova)


• Tip konstrukcije vanjskog zida:
• Armirano betonski zid (15 bodova)
• Lakobetonski blokovi (12 bodova)
• Puna opeka (10 bodova)
• Blok (šuplja) opeka (7 bodova)
• Kamen, drvo (5 bodova)
• Porobeton ili termoblok, zid s termožbukom (3 boda)


a2) Krov ili strop:
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (30 bodova)
• 1-3 cm (25 bodova)
• 4-5 cm (15 bodova)
• 6-9 cm (10 bodova)
• 10-14 cm (5 boda)
• 15 cm ili više (0 bodova)
a3) Pod
• Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :
• 0 cm (15 bodova)
• 1-3 cm (10 bodova)
• 4-5 cm (5 bodova)
• 6-9 cm (2 bodova)
• 10-14 cm (0 boda)

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjske ovojnice i tip konstrukcije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.


b) Prijava za sufinanciranje Energetski učinkovite vanjske stolarije (prozora i vrata)
• Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
• jednostruko staklo (30 bodova)
• dvostruko obično staklo (20 boda)
• dvostruko izo staklo (15 bodova)
• dvostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)
• trostruko izo staklo (5 bodova)
• trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)


Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se s obzirom na udio pojedine vrste u ukupnom broju vanjske stolarije.
Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.


Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imati će one prijave sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja prijave6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA


Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:


Općina Selca
Trg Stjepana Radića 5
21425 Selca


uz naznaku: „PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA- NE OTVARATI"


Rok za dostavu prijava je 60 (šezdeset) dana od dana objave.


Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.7. OBRADA PRIJAVA


Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo Općine Seca. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Povjerenstvo o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.
Protiv odluke Načelnika o odabiru korisnika sredstava, sudionik Natječaja može podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave, odluka Načelnika o prigovoru je konačna.


8. IZJAVA PRIJAVITELJA


Svaki odabrani korisnik dužan je Općini Selca dostaviti izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove te će u roku dostaviti zahtjev za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.9. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA


Na osnovu konačne liste prioriteta, Općina Selca će sa svim odabranim korisnicima sklopiti ugovore o sufinanciranju mjera EnU.
Ugovorom o sufinanciranju biti će definiran iznos i postotak radova koji sufinancira Općina Selca, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.
Prije sklapanja Ugovora, odabrani korisnik je dužan u roku 60 dana od dana konačne Odluke o odabiru dostaviti projektnu dokumentaciju (minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja, (za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban je glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata - prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 110/08, 89/09).10. ZAHTJEV ZA ISPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA


Korisnik sredstava je dužan nakon završetka projekta dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati:


a) Ispostaviti račun za opremu i ugradnju mjere EnU te energetski pregled i energetski certifikat sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (original ili ovjerena kopija);
b) Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova (original);
c) Pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima, uvjetima održavanja i sukladnosti ugrađene opreme, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (ovjerena kopija);
d) Garancija izvođača radova da je mjera EnU ugrađena prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava Izvođač radova, ovjerena kopija);
e) Važeću suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. ovog Pravilnika (kopija).
f) Presliku zapisnika (Izvještaj) o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće.
g) Preslika energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda.
h) Ugrađena oprema mora imati odgovarajuće dokaze o sukladnosti s tehničkim propisima
i) Oprema mora biti ugrađena od ovlaštenog izvođača radova
j) Završno izvješće nadzornog inženjera - od strane Općine Selca
k) Izjava izvođača radova o jamstvenom roku
- Za izvedene radove na minimalno 2 godine
- Za opremu na rokove koji nisu kraći od onih koje daje dobavljač opreme


Cjelokupne troškove stručnog nadzora kojeg provodi ovlašteni nadzorni inženjer pokriva Provoditelj natječaja.


Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, projektant, izvođač radova niti energetski certifikator.


Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za odgovarajuću djelatnost.


11. OSTALE INFORMACIJE


Ovaj Natječaj objavljen je na internet stranicama Općine Selca. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Općine Selca da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.


Općina Selca zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.


Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se preuzeti na Internet stranicama Općine Selca.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Internet stranicama Općine Selca (www.selca.hr), ili na kontakt telefone 021/778-183 i 021/622-663Klasa: 351-01/14-01/0011
Urbroj: 2104/07-02-01/14-01
Selca, 18. srpnja 2014. godineOPĆINSKI NAČELNIK


Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top