Odluka o dodjeli stipendija - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Odluka o dodjeli stipendija


Temeljem provedenog postupka javnog odabira stipendista u šk/ak 2013/14 godini načelnik Općine Selca uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća objavljuje pospis stipendista - učenika / studenata


 

 


             REPUBLIKA HRVATSKA


SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA


                 OPĆINA SELCA


             OPĆINSKI NAČELNIK


 


Klasa:602-01/14-01/0001


Urbroj:2104/07-02-01/14-01


Selca, 10. siječnja 2014. godine


 


Na temelju članka 47.Statuta Općine Selca („ Službeni glasniku Općine Selca" br.3/13), članka 9. Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata, te uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Selca , danu na 4.sjednici Općinskog vijeća  Općine Selca , održane dana 23.12. 2013.godine, Načelnik Općine Selca dana 10. siječnja 2013. godine, donosi


 


ODLUKU


o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013./2014.


I.


            Odluka o dodjeli stipendija učenicima i redovnim studentima sa područja Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013./2014. donosi se za sve kandidate kojima je ista dodijeljena sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013./2014. objavljenog 21. studenoga (KLASA:602-01/13-01/0003, URBROJ:2104/07-01-02/13-02).


            Sukladno prijedlogu Komisije za dodjelu stipendija koji je predložen prema Rang listi prijavljenih kandidata za stipendiranje u 2013/14 godini od 18.prosinca 2013.godine Općina Selca dodjeljuje stipendije učenicima i studentima s područja Općine Selca za školsku/akademsku godinu 2013/2014 kako slijedi:


UČENICI


 


Redovne stipendije


1.      Igor Zlatar (Graditeljska škola I. godina) - prosjek 5,00


2.      Ivan Vuković (Gimnazija III. godina) - prosjek 5,00


 


Socijalne stipendije


1.      Kristina Pučo (Gimnazija I. godina) - prosjek 5,00


2.      Doris Mišetić (Gimnazija I. godina) - prosjek 4,64


 


 


 


STUDENTI


 


Redovne stipendije


1.      Stjepana Fistanić (PMF Zagreb I. godina) - prosjek 5,00


2.      Adriana Mamić (Filozofski fakultet Split I. godina) - prosjek 4,92


3.      Loris Bulić (Građevinski fakultet Split I. godina) - prosjek 4,64


4.      Ružica Tokalić (Medicinski fakultet IV. godina) - prosjek 4,55


Socijalne stipendije


1.      Marija Štambuk (Stomatologija Zagreb - II. godina) - prosjek 3,44


 


II.


Visina učeničke stipendije utvrđuje se u visini od  350,00 kuna, a studenske u visini od 500,00 kuna mjesečno.


III.


            Sa svakim učenikom i redovitim studentom kojem je dodijeljena stipendija Općine Selca, Općinski načelnik Općine Selca zaključuje ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Općine Selca i učenika odnosno redovitog studenta.


       Ugovor o dodjeli stipendija zaključuje se samo za ovu školsku godinu, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci i to od 01.rujna 2014.godine pa do kraja lipnja 2014. god, te se neće obnavljati ukoliko korisnici potpore ne budu ispunjavali kriterije propisane Odlukom za dodjelu stipendija Općine Selca i drugim aktima koja će važiti, odnosno čije će se odredbe primjenjivati u trenutku raspisivanja natječaja za slijedeću školsku godinu 2014/2015.


 


IV.


 


            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Selca.


 


 


OPĆINSKI NAČELNIK


 


  Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top