Razvojna strategija Općine Selca (2014.-2020.) - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Razvojna strategija Općine Selca (2014.-2020.)


Općina Selca je potpisala Ugovor s tvrtkom CERADO d.o.o. iz Postira koja će izraditi Razvojnu strategiju Općine Selca od 2014. do 2020. godine.


 

Razmišljati o Braču, Općini Selca danas i sutra, kao i o bilo kojem drugom području, nije moguće, a da se ne sagleda povijesni kontekst razvoja, ustvrdi sadašnji položaj i pokuša predvidjeti razvoj u užem i širem okruženju. Pojedinac, obitelj, narod, društvo u cjelini u bitnome određuju svoj životni put.  Zato nema jamstva za uspjeh koji dolazi sam po sebi.


Upravo zbog toga, vjerujući da Brač, Općina Selca mogu biti protor sreće i blagostanja, želimo izraditi razvojnu strategiju Općine Selca od 2014. do 2020. godine koja će poduprijeti razvoj gospodarstva i kvalitetu života.


Kako bi se uspješno vodila politika regionalnog razvoja na nacionalnoj i regionalnoj razini,upravljalo lokalnim razvojem, razvojem gospodarstva i gospodarskih sektora, razvojem poduzeća, gospodarskih i drugih subjekata, te u okviru toga uspješno planiralo razvojne projekte koji će moći ostvariti financiranje iz europskih fondova, iznimno je važno poznavati prioritete i ciljeve EU za relevantno programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.


Za izradu realne i primjenjive strategije održivog razvoja jedinica lokalne samouprave, još je neophodno sagledati i strategije koje se rade na razini društveno političkih zajednica, tj. od županija pa do nacionalne razine, kao i strategiju održivog razvoja po djelatnostima vezano za optimalno korištenje svih raspoloživih resursa i očuvanje okoliša.


Strategija i planovi razvoja otočkih zajednica su: • Zakonska obveza

 • Logična potreba


 


ŠTO JE STRATEGIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SREDNJODALMATINSKIH OTOKA?


Dokument koji na temelju istinski utvrđenih vrijednosti prezentira optimalne mogućnosti razvoja otočkih zajednica i put do cilja.


 


ČEMU SLUŽI STRATEGIJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SREDNJODALMATINSKIH OTOKA?


U pripremnoj fazi izrade strategije, lokalna zajednica postiže „svijest o sebi" kroz: • suočavanje sa vlastitim i zajedničkim lošim i dobrim stranama

 • vrednovanje karakteristika i odabir onih na kojima će se temeljiti razvoj

 • oblikovanje želje - cilja koji bi lokalna zajednica htjela postići

 • izradu projektnog zadatka koji postaje temeljni putokaz na kojem izrađivač oblikuje strategiju kritičkim odnosom prema iznesenim činjenicama i željama.


Na temelju projektnog zadatka vrednuje se i konačna strategija i planovi razvoja.


U fazi izrade strategije izrađivač kritičkim odnosom provjerava, dopunjava i ispravlja činjenice iz projektnog zadatka • ispituje se socioekonomska opravdanost cilja te sugerira eventualni alternativni put

 • izrađuje se koncepcija razvoja koju verificira naručitelj strategije.

 • konačno oblikovana strategija i planovi sadrže opis cilja, popis sredstava i put koji treba proći do konačnog ostvarenja


Nakon što je strategija razrađena i prihvaćena postaje temeljni dokument za izradu: • projekata-aplikacija, pojedinačnih zahvata

 • natječajne dokumentacije za dobivanje sredstava iz EU fondova


Strategija i planovi se ovaj put ne izrađuju samo da bi se udovoljilo zakonskoj obvezi, već da bi na temelju detaljne analize potreba, mogućnosti i opravdanosti, postali uputa za razvoj pojedine cjeline.


Samo ozbiljne, utemeljene strategije, mogu računati na financijsku podršku fondova čiji timovi strogo kontroliraju način korištenja sredstava, a svako neopravdano odstupanje od dogovorenog, financijski kažnjavaju.


Na temelju strategije šireg otočkog prostora bi se zajedničkim snagama rješavali infrastrukturni zahvati od općeg interesa te pojedinačni zahvati temeljeni na prepoznavanju i poticanju različitosti kako bi se konačno oblikovao razvoj temeljen na istinskim vrijednostima.


Općina Selca je potpisala Ugovor s tvrtkom CERADO d.o.o. iz  Postira, (Centar za integralni razvoj srednjodalmatinskih otoka d.o.o. za promicanje razvoja otoka), koja će izraditi Razvojnu strategiju Općine Selca od 2014. do 2020. godine.


 


ORGANIZACIJA INTERVJUA SA PREDSTAVNICIMA SVIH STRUKTURA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


      (trajanje 1 sat po pojedinoj grupi, u dogovorenom danu i terminu)


 


1.         TURIZAM I UGOSTITELJSTVO (TZ, hoteli, ugostiteljski obrti i poduzeća, ...)


2.         POLJOPRIVREDA (PZ, OPG-ovi,...)


3.         INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTO I OBRTNIŠTVO


4.         DRUŠTVENE DJELATNOSTI (škole, vrtići, zdravstvene ustanove, crkva,....)


5.         ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ( kultura, sport....)


6.         OSTALO


 


Za definiranje i izradu razvojne strategije neophodno je organizirati sastanak operativnog tima Centra za integralni razvoj srednjodalmatinskih otoka d.o.o. sa predstavnicima svih struktura jedinice lokalne samouprave u svrhu provedbe intervjua za prikupljanje informacija te prikupljanje postojeće projektne dokumentacije.


Zbog zakonskog roka za donošenje razvojnih strategija jedinica lokalne samouprave do konca ove godine, sastanci (radionice) će biti organizirane kroz ovaj mjesec.


Ukoliko se prepoznajete u jednoj od navedenih skupina i želite sudjelovati u izradi ovog strateškog dokumenta lijepo Vas molim da se javite u općinu zbog predbilježbe i dogovora.


Općinske službe će posebno pozvati službene predstavnike organizacija, društava i udruga koji djeluju na području Općine Selca da se aktivno uključe u izradu razvojne strategije.


 


Općinski načelnik


Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top