Donosimo kratki pregled radova koji nas očekuju " />
Započeli radovi na uređenju šetnice u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Donosimo kratki pregled radova koji nas očekuju na uređenju šetališta Rajka Štambuka u Selcima.


 

 Za Selca Šetalište Rajka Štambuka ima posebnu gradsku funkciju. Tu se nalazi dječji vrtić, škola i pristup Tolstojevom parku. U ulici su smješteni i ugostiteljski objekti sa terasama pa je mjesto na kojemu se odvija dnevni i noćni život, zabava i promenada.


Ulica je kolno- pješačka sa reguliranim kolnim prometom-postavljeni su čelični stupići koji se otvaraju po potrebi.


Postojeće stanje ulice je: neuredna podna površina sastavljena od oštećene asfaltne površine i djelomično betonske i zemljane površine


Uređenjem ulice kao pješačke zone dobit će se adekvatan prostorni ambijent za sadržaje koji se u njoj događaju.


Osnovna odrednica za uređenje prostora ove ulice je dizajniranje podne površine ukupnog prostora- pješačko kolne trake između drvoreda i ostale podne površine.


 


 


Oblikovanje podnih površina definirano je uklapanjem u urbanoarhitektonski ambijent Selaca i otoka Brača, kojeg karakterizira bogatstvo primjene kamena u svim segmentima građenja, uređena prostora i oblikovanje kamenih detalja. U smislu ovih odrednica struktura nove podne površine projektirana je tako da se sukladno poveže sa tradicijskim elementima obrade kamenih podnih površina.


Opločenje prostora šetnjice (pješačko kolni trak),zapadni prostor i istočni trak sa klupama i ugostiteljskom terasom predviđa se izvesti u dizajnerskim varijacijama kamenog opločenja ,tako da se stvara jedinstvena cjelina sa bogatstvom u strukturi slaganja kamenih ploča, boja i obrada kamena.


Istočni pojas uz šetnjicu uređen je za smještaj klupa, između kojih se izvode žardinjere. Sjeverni, prošireni dio ovog pojasa uređen je za ugostiteljsku terasu - štekat.


Ulazi u šetnjicu, jug i sjever, oblikovani su da naglase pristupni ambijent šetnjice.


Zapadni prostor, između šetnjice i građevina, popločen je čitavom površinom a služi kao pristup objektima i kao terase postojećih i budućih ugostiteljskih objekata.


 


Planirani radovi


Projektom je planirano skidanje u uklanjane svih površinskih slojeva (beton, kamen,asfalt) do dubine cca 30 cm ,te zamjena istih u cilju solidne konstrukcije novog gornjeg sloja, s obzirom da se radi o skupom i kvalitetnom materijalu finalne obrade. Završno opločenje izvest će se kamenim pločama debljine 4-5 cm koje se polažu na armirano betonsku podlogu u cementni mort.


Zadržava se postojeći kameni rubnjak uz istočnu stranu ulice presjeka 35x10 cm. Donja ivica rubnjaka ujedno čini kotu nivelete desne strane opločenja.


Rubnjak je potrebno očistiti , a oštečene djelove zamjeniti.


Odvodnja oborinskih voda predviđena je kamenim rigolom postavljenim približno na sredini prostora, čime se mjenjaju poprečni nagibi šetnjice.


Zadržava se postojeći drvored s tim da se zbog uspostave urednog pravaca šetnjice nekoliko stabala skidaju i zamjenjuju novim na nešto pomaknutom položaju.


Kolni promet ograničen je na vozila vlasnika građevinskih parcela uz ulicu, a kojima je to jedini mogući prilaz, kolima za snabdjevanje poslovnih prostora ( u određenom vremenskom periodu), kolima komunalnih poduzeća,hitne pomoći i vatrogascima. Regulacija kolnog pristupa na šetnjicu predviđa se sa automatskim podižućim stupićima (sa daljinskim upravljanjem) koji će raditi po dogovorenom režimu prometa.


Rekonstrukcija ulaza u parkiralište (uz južni ulaz na šetnjicu) uz trgovinu i skladišta omogućen je uklanjanjem stabla ispred prolaza i korekcijom ulaza djelomičnim rušenjem ogradnog zidića ispred trgovine sa izradom novog, kako je predviđeno u projektu.


Prilazne skale na ulazu u Tolstojev park djelomično se rekonstruiraju da bi se skladno uklopile u oblikovanje sjevernog ulaza na šetnjicu.


Rasvjeta cjelokupnog prostora predviđena je sa 10 rasvjetnih stupova na razmaku os 12 do 14 metara. Postavljeni su približno na sredini prostora kojeg rasvjetljavaju, uz rigol, između stabala drvoreda.


Postava kamenog pločnika izvest će se na izbetoniranu arm. betonsku podlogu debljine 12 do 15 cm. Pločnik će se izvoditi na više načina. Konačni izgled šetnjice bit će jedinstvena cjelina obogaćena varijacijama u strukturiranju površina, materijala i obrada.


U izboru kamenog materijala projektant je zauzeo stav da sav ugrađeni materijal bude lokalni kamen sa otoka Brača, što je logično s obzirom na tradiciju i opće poznatu kvalitetu bračkog kamena. 


Izvod iz glavnog izvedbenog projekta (Investprojekt d.o.o. Makarska)Natrag
scroll to top