Objava Oglasa za radno mjesto pometača - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Objava Oglasa za radno mjesto pometača


Jedinstveni upravni odjel Općine Selca raspisuje Oglas za radno mjesto pometača u naselju Povlja i Sumartin (po jedan izvršitelj) na određeno vrijeme.


 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


O P Ć I N A   S E L C A


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca


info@selca.hr www.selca.hr


 


Klasa:112-01/12-01/0002


Urbroj: 2104/07-03-01/12-01


Selca, 25. travnja 2012. godine


 


Na temelju članka 29., a vezano za čl.19.i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08i 61/2011 )i  članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca ( „Službeni glasnik Općine Selca", broj 2/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca , raspisuje 25. travnja 2012.godine


O G L A S


za prijam u službu na određeno vrijeme 2 (dva) namještenika/ice, na radno mjesto pometač/ica u Općini  Selca- ( mjesto Povlja -jedan izvršitelj, mjesto Sumartin -jedan izvršitelj)


Pometač:


- održava, čisti i uređuje javne površine na području Općine Selca (zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvorene odvodne kanale, trgove, dječja igrališta i groblja) - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


Opći uvjeti za prijam u službu:


- punoljetnost


- hrvatsko državljanstvo


- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.


Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:


- NKV- SSS


- položen vozački ispit B kategorije


- najmanje 12 mjeseci radnog staža


U oglasu mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.


Osoba se prima u službu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu: 6 mjeseci, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.


S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa bit će provedena prethodna provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:


-          životopis


-          preslik domovnice


-          dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)


-           preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, potvrde ili preslik dokumenata (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojih je vidljiv radni staž


-          preslik vozačke dozvole


-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br, 86/08), ne starije od 6 mjeseci


-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi


( Narodne novine broj 86/08)


-          dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koju će pribaviti samo kandidat koji bude izabran.


U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati , a urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.


Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na HZZZ, Ispostava Supetar na adresu: Općina  Selca, Trg Stjepana Radića 5,  21 425 Selca, s naznakom: » Povjerenstvu za provođenje oglasa za prijam namještenika na određeno vrijeme «.


Na web stranici Općine Selca www.selca.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti i vještina te ostale informacije o postupku provođenja oglasa. Na navedenoj stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere sposobnosti i vještina  kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


 


O rezultatima oglasa svi kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


          PROČELNIK


 UPRAVNOG ODJELA


                                                                                 Drago Štambuk, dipl.oec., v.r.Natrag
scroll to top