Natječaj za zakup poslovnog prostora u Povljima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Povljima


U Narodnim novinama br. 36 od 28.03.2012. pod ev. brojem 353 objavljen je natječaj za zakup poslovnog prostora u Povljima (prostor trgovine u centru mjesta, Riva bb)


 

 


 


            REPUBLIKA HRVATSKA


SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA


                 OPĆINA SELCA


               Općinski načelnik


 


Klasa: 372-03/12-01/0003


Urbroj: 2104/7-02-01/12-01


Selca, 26. III. 2012.


 


Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Selca, broj 1/98, 4/05 i 3/07), općinski načelnik Općine Selca 26. ožujka 2012. raspisuje


 


JAVNI NATJEČAJ


 


za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora


 


1. Predmet zakupa: poslovni prostor u središtu mjesta Povlja, u prizemlju zgrade označene kao čest.zgr. 235 k.o. Povlja, ukupne površine 110 m², od čega je 70 m² prodajnog prostora, a 40 m² skladišnog prostora.


 


Namjena poslovnog prostora: trgovina na malo pretežno prehrambene robe (samoposluga)


 


2. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a ulaganja radi privođenja poslovnog prostora svrsi zakupnik će izvršiti na svoj teret, bez prava na povrat tako uloženih sredstava i na smanjenje ugovorene zakupnine, a sve uz prethodnu pisanu suglasnost načelnika Općine Selca.


 


U potrebna ulaganja između ostalog ulazi spuštanje stropa, izmjena nadžbukne instalacije, postavljanje kompletno nove električne mreže, postavljanje kamenog praga ulaznih vrata, promjena podnih i zidnih pločica, obnova stolarije, bojanja vanjskih i unutarnjih vrata i prozora, kao i drugi potrebni radovi.


 


U cilju poboljšanja kvalitete opskrbe mještana zakupoprimac se obvezuje da će radno vrijeme prodavaonice biti od 1. 10. do 1. 6. radnim danom od 7 do 20 sati, od 1. 6. do 1. 10. od 7 do 21 sat, a nedjeljom od 7 do 13.


 


U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika, koju budući zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista će biti uklonjena iz poslovnog prostora na trošak budućeg zakupnika.


 


Svaki zahvat u prostoru moguć je isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika - Općine Selca. Prostor se može razgledati radnim danom u vrijeme trajanja natječaja od 8 do 14 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: (021) 622-663.


 


3. Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik.


 


Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl., osim ako se ugovorom ne odrede drugačiji uvjeti.


 


Ukoliko zakupnik sam prouzroči oštećenje poslovnog prostora, dužan je troškove popravka snositi sam.


 


Zakupnik snosi sve troškove koje terete prostor prema ispostavljenim računima zakupodavca, kao i ostale naknade (javnobilježničke naknade, troškove osiguranja, komunalnu i vodnu naknadu), što će se regulirati ugovorom o zakupu.


 


4. Poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja daje se u zakup na 5 godina.


 


Zakupnik ne smije poslovni prostor koji ima u zakupu dati u podzakup.


 


Nakon prestanka zakupa zakupnik se obvezuje poslovni prostor predati u stanju u kojem ga je zaprimio ili uredio.


 


Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor) na teret zakupnika.


 


5. Početni iznos zakupnine iznosi po m² 15,00 kn, odnosno 1.650,00 kn mjesečno, a utvrđen je Odlukom o uvjetima i postupku za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Selca broj 1/98, 4/05 i 3/07).


 


6. Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 1.650,00 kn te se polaže kod Splitske banke na žiro-račun Općine Selca broj 2330003-1838300007, poziv na broj 68 7722-OIB, svrha uplate: »Jamčevina«.


 


Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena zadržat će se i obračunati u zakupninu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku otvaranja ponuda.


 


7. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog natječaja.


 


8. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:


 


- zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), OIB te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,


 


- visinu ponuđene zakupnine prema m² prodajnog prostora;


 


- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu;


 


- preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba; te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar (obrtnicu), iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena;


 


- izvornik ili ovjeren preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog registra ne starije od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se javni natječaj provodi te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;


 


- potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana do podnošenja ponude,


 


- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora.


 


9. Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u pisarnicu Općine Selca ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama uz naznaku: »Ne otvaraj - natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora«, na adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca.


 


Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi


8 dana od objave natječaja.


 


10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.


 


Ako za poslovni prostor, naveden u natječaju, pristignu dvije potpune ponude s ponuđenim identičnim iznosom mjesečne zakupnine, takvi ponuđači bit će pozvani od Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora da u roku od 24 sata dostave u zatvorenoj koverti nove ponude, koje će Povjerenstvo u prisutnosti ponuđača otvoriti i donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču.


 


11. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovni prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.


 


12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora.


 


Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine.


 


13. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini Selca osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.


 


14. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.


 


15. Otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo 20. travnja 2012. (petak) u 9 sati, i to u vijećnici Općine Selca.


 


Povjerenstvo potom, utvrđuje listu prihvatljivih ponuda odnosno listu ponuditelja koji ispunjavaju uvjete natječaja te cjelokupnu dokumentaciju prosljeđuje na razmatranje općinskom načelniku.


 


16. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik Općine Selca najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja ponuda.


 


17. Općinski načelnik Općine Selca zadržava pravo da u svakom trenutku, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.


 


Općina SelcaNatrag
scroll to top