Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata


Vezano uz postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata donosimo dodatne upute! Prijave nezakonito izgrađenih zgrada općini Selca zaprimaju se do kraja ove godine!


 

Što je to legalizacija objekta?


Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.


U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011), koji je stupio na snagu 10.08.2011.g.


Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 31.12.2012.g. Rješenje o izvedenom stanju donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave (Ured za graditeljstvo - Supetar) koja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obavlja poslove izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.


 


Zašto legalizirati?


Legalizacijom se omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.


Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja te takav objekt ne može biti predmet kupoprodaje kao i zemljište na kojem se nalazi.


 


Uvjeti za legalizaciju bespravno sagrađene zgrade


1. Nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH od 21.lipnja 2011.


2. Bespravno sagrađen objekt može biti izgrađen u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona i može biti izgrađen protivno prostornom planu koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona.


3. Ako je nezakonito izgrađena zgrada protivna prostornom planu, tada se na toj zgradi ne može ozakoniti više od dvije etaže, od kojih je druga potkrovlje, osim ako se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne odredi veći broj etaža.


Važeća općinska odluka glasi; 


" Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još tri etaže,  ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja, a ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja , onda se ozakonjuju najviše tri etaže od kojih je treća potkrovlje. "


Nezakonito izgrađena zgrada se ne može ozakoniti, ako se nalazi na postojećoj površini javne namjene ili pomorskom dobru ili vodnom dobru.


 


Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:


1. Ovjereni Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama


2. Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt


3. Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti koje je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva


4. Rješenje o upisu u sudski registar (kada je zahtjev podnijela pravna osoba)


5. Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja)


6. Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta podnositelja do 21. lipnja 2011. godine (dokaz u svrhu umanjenja iznosa naknade za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo stambene, građevinske površine do 400m2 ,koja nije u prvoj položajnoj zoni i koja je jedina nekretnina podnositelja zahtjeva na području RH odnosno za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti


7. Posebnu geodetsku podlogu ( iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe).


 


Pristojbe prilikom izdavanja rješenja o izvedenom stanju


Podnositelj zahtjeva dužan je prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.


U Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine", broj 90/11) i članka 13. Statuta Općine Selca, Općinsko vijeće Općine Selca na 19. sjednici, održanoj 14. listopada 2011. godine, donijelo je ODLUKU o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone; Članak 2. Odluke


Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:


Vrijednosti jediničnih iznosa     


NP


I. Zona 20 kn


II. Zona 15 kn


III. Zona 10 kn


IV. Zona 5 kn te


V.VI. i VII. zona 3 kn


 


Upis objekta u katastar


Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.


Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.


Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.


 


Koji su dokumenti potrebni za upis objekta u katastar i gruntovnicu?


 


ZA UPIS OBJEKTA POTREBNA JE:


kopija katastarskog plana


izvadak iz zemljišne knjige


posjedovni list


akt kao dokaz o legalnosti objekta, koji može biti:


 


GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968. GODINE


Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.


Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.


Ako katastarski ured ne raspolaže sa potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ukartiranom građevinom, ili na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.


 


GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 19. LIPNJA 1991. GODINE


Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine potrebna je:


pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije


 


GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 20. LIPNJA 1991. GODINE do 1. LISTOPADA 2007. GODINE


Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu.


 


GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 1. LISTOPADA 2007. GODINE


Za upis građevine u katastarski operat nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je:


Uporabna dozvola - za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola


 


Završni izvještaj nadzornog inženjera


- za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.


Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.


 


Zašto je bitno upisati kuću u katastar i zemljišnu knjigu?


Kuću ili građevinu je, osim što je to zakonska obaveza, potrebno evidentirati kod kupoprodaje ("čisti papiri"), legalizacije objekta, hipoteke, kod prijave boravka, etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova).


 


Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?


Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog sa katastarskim stanjem, u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.


 


KUĆA IZGRAĐENA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa moći će se nastaviti postupak upisa kuće.


 


IZRADA ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE


Elaborat za evidentiranje građevine - za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u nekom od CAD programa.


Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat: skica izmjere, prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu, i dr.


Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.


Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu.


Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno.


 


Sve dodatne informacije možete zatražiti u prostorijama Općine Selca ili putem telefona! Natrag
scroll to top