Natječaj za izbor direktora tur. ureda TZO Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Natječaj za izbor direktora tur. ureda TZO Selca


Natječaj je objavljen 17.11.2010. u Narodnim novinama broj 128.


 

Klasa: 334-01/10-01/0007


Urbroj: 2104/07-02-01/10 od 4. X. 2010. (2233)


Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu i članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Selca i na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Selca, na sjednici održanoj 26. listopada 2010., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Selca raspisuje


NATJEČAJ


za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Selca -


 1 izvršitelj.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 82/01., 114/03., 142/03.), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 134/98., 23/99., 138/99., 98/00., 9/03., 136/05.) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/09.):


1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog, humanističkog smjera ili geografije


2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu,


3. da aktivno zna barem jedan svjetski jezik


4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje


5. da posjeduje organizatorske sposobnosti


6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.


(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni ispit.)


Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:


- preslik domovnice


- ovjereni preslik diplome


- uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje


- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (preslik radne knjižice ili potvrda)


Prijave s dokumentacijom za natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave, a upućuju se na adresu: Turistička zajednica Općine Selca, Turističko vijeće, Trg S. Radića 5, 21 425 Selca, s naznakom » Za natječaj - ne otvarati«.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Selca te u Narodnim novinama.


O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o imenovanju.


Turistička zajednica Općine SelcaNatrag
scroll to top